ปั่นเพลิน…เดินสบาย : สาธารณสุขน่าอยู่ มุ่งสู่ Bike Society

 พร้อมหรือยังกับการระดมความเห็นให้ “สาธารณสุขเป็นสังคมน่าอยู่ มุ่งสู่ Bike Society”

            ในปลายปี พ.ศ.2558 นี้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับเพื่อภาคีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการรณรงค์ให้กระทรวงสาธารณสุขให้เป็น ‘สังคมจักรยาน (Bike Society)’ เพื่อเป็นต้นแบบในการสนับสนุนการเดินและใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 โดยมอบหมายกระทรวงสาธารณสุขรณรงค์และสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปเดินและใช้จักรยานในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง

                  นอกจากนี้ยังเป็นการต่อยอดการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2555 เรื่อง “การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน” และมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลักดันให้เกิดผลทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายการดำเนินงานตามมติฯ ดังกล่าว โดยจัดทำโครงการ Bike Society สช. จึงได้เข้ามาเสริมหนุนให้มีการดำเนินงานบนหลักการการ และมีการประยุกต์ใช้เครื่องมือการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ หรือ HIA เพื่อระดมความเห็นจากทุกภาคส่วนในการออกแบบเส้นทางจักรยานให้ตอบโจทย์
และเกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกกลุ่มเป้าหมาย

                   โดยมีการเปิดตัวโครงการผ่านเวที “ชวนคิด…ชวนคุย สา’สุข สู่ Bike Society” เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2558
จัดโดยกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหลังจากนี้จะมีเวทีรับฟังความเห็นจากหน่วยงานภายในกระทรวงและจะสรุปความคิดเห็นเพื่อนำไปดำเนินการต่อไป