แบบสอบถามความเห็นประเด็นผลกระทบที่ท่านคาดว่าจะเกิดจากความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (TPP) ต่ออุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศ

 ตอบแบบสอบถามความเห็นประเด็นผลกระทบที่ท่านคาดว่าจะเกิดจากความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (TPP) ต่ออุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศ

ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม ถึง 10 กันยายน พ.ศ.2559 

                สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ Hue, University of Medicine and Pharmacy (HUMP) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในการพัฒนาวิชาการโดยประยุกต์ใช้เครื่องมือการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ(HIA) ต่อมาจึงได้มีการกำหนดประเด็นการศึกษาวิจัยและวางกรอบการดำเนินงานในเรื่อง TPP and its health impacts of Vietnam and Thailand
                ในการดำเนินการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับทิศทางการดำเนินงานโครงการศึกษาความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิกและผลกระทบสุขภาพ : มาตรการสุขภาพและการติดตามผลกระทบ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐ นักวิชาการ และประชาสังคม โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน
                 ตามขั้นตอนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ในขั้นแรกเป็นการกลั่นกรองนโยบาย โดยเริ่มจากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่กำลังดำเนินการประเมินผลกระทบจากความตกลง TPP ดังนั้น เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการประเมินฯ ผลสรุปการกลั่นกรองนโยบาย จึงเห็นควรดำเนินการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากความตกลง TPP เฉพาะประเด็นผลกระทบต่ออุตสาหกรรมผลิตยาภายในประเทศ ซึ่งจัดเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลกระทบรายอุตสาหกรรม (Sectoral level)
                 การสอบถามความเห็นประเด็นผลกระทบที่ท่านคาดว่าจะเกิดจากความตกลง TPP ต่ออุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนการกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยสาธารณะ (Public Scoping) ตามประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมรายละเอียดข้อห่วงกังวลจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการจัดทำกระบวนการขั้นตอนการกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยสาธารณะ (Public Scoping) ต่อไป

>> Click เพื่อ Download เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง<<
>>CHAPTER 8 : TECHNICAL BARRIERS TO TRADE<<
>>CHAPTER 9 : INVESTMENT<<
>> CHAPTER 18 : INTELLECTUAL PROPERTY<<
>>CHAPTER 26 : TRANSPARENCY AND ANTI-CORRUPTION<<

>> Click ที่ภาพเพื่อตอบแบบสอบถาม<<

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ น.ส.ขนิษฐา แซ่เอี้ยว
เบอร์โทรศัพท์: 028329082
Email: [email protected]