เวียตนามหนุนใช้เอชไอเอสร้างงานวิจัยรับใช้สังคม

 เวียตนามหนุนใช้เอชไอเอสร้างงานวิจัยรับใช้สังคม
 
 

                   เมื่อวันที่ 25-27 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Commission) และภาคีพันธกิจร่วมงานเอชไอเอ (HIA Consortium) ได้ร่วมจัดกิจกรรมในการประชุม The 7th international conference on Public Health among Greater Mekong Sub-Regional countries on International collaboration of public health and research in evidence-base health policy making’ ณ Imperial Hotel-HUE, Hue City, Thua Thien, Hue Province, VIETNAM ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดย The Greater Mekong Sub-Region Public Health Academic Network ซึ่งในปีนี้ได้มอบหมายให้ Faculty of Public Health , HUE University of Medicine and Pharmacy เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุม
                   ในการนี้นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้ให้เกียรติเป็นองค์ปาฐกถาในที่ประชุม ภายใต้หัวข้อ How Public Health people contribute to GMS Development นพ.วิพุธ พูลเจริญ ประธาน HIA Commission เข้าร่วมนำเสนอภายใต้หัวข้อ Health Impact Assessment : Deliberative Foundation for Health in All Policy ในที่ประชุมคณบดีคณะสาธารณสุขฯ รวมถึงร่วมจัดห้องเสวนาเรื่อง “HIA in Mekong Sub-Region” โดยมีวิทยากรจากประเทศไทย เวียดนาม ร่วมนำเสนอผลงานในประเด็นการจัดการทรัพยากรและการประเมินผลกระทบในกรณีเขื่อนปากมูน ประเทศไทย เขื่อนน้ำเทิน 2 ประเทศลาว และเขื่อนพลังงานน้ำในที่สูงตอนกลางของเวียตนาม โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก
                    Assoc. Prof. Nguyen Vu Quoc Huy Vice-rector , Hue University of Medicine and Pharmacy กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้มุ่งที่จะพัฒนาเอกสารทางวิชาการที่เกิดจากข้อมูลหลักฐานเพื่อนำไปใช้ปรับปรุงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของผู้คนในอาเซียนแลลุ่มน้ำโขง เอกสารวิชาการในครั้งนี้จะนำไปใช้ในการพัฒนานโยบายระดับต่างๆ ของเวียตนามและลุ่มแม่น้ำโขง รวมถึงนำเสนอต่อผู้กำหนดนโยบายระดับอาเซียน โดยเฉพาะในบริบทของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และหลังจากการประชุมก็จะเป็นได้เอกสารอย่างเป็นทางการและมอบหมายการประชุมนี้ไปยังประเทศกัมพูชาในปีหน้า
                  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเว้ มีสถาบันการวิจัยและการฝึกอบรม สร้างงานวิชาการที่ตอบรับกับความต้องการของชุมชน และมีเป้าหมายที่จะยกระดับไปสู่การพัฒนานโยบายของเวียตนาม ปัจจุบันไม่เพียงการสังเคราะห์ข้อมูลอย่างเดียว แต่พบว่า HIA เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนานโยบายที่ดีและคิดว่าควรจะมีการลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการระหว่างมหาวิทยาลัยเว้และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เพื่อร่วมกันพัฒนางานวิชาการในครั้งนี้ต่อไป